/Files/images/1V.jpg

Перспективний план роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою НВК

«Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства»

1.Загальні положення.Обґрунтування проблеми.

Духовний і економічний поступ країни залежить від здатності системи освіти задовольняти потреби особистості й суспільства у високоякісних освітніх послугах.

Одним із завдань освітньої політики держави є формування якісно нової системи освіти.

Це визначає принципово нові пріоритети створення і розвитку сучасних моделей закладів освіти. Сьогодні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти.При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності. Такі якості можуть бути сформовані у процесі спеціально організованих педагогічних впливів в системі освіти, яка сама прагне до творчого вирішення проблем через використання сучасних інноваційних технологій для досягнення визначеної мети. Тому завдання школи - створити такий освітній простір, у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень та формування компетенцій набувала досвіду взаємодії з соціумом. Це, у свою чергу, потребує від педагогів переглянути традиційні підходи до процесу індивідуалізації та соціалізації дитини в інноваційному освітньому просторі.

Саме на пошук більш ефективних шляхів, форм і методів соціалізації та індивідуалізації особистості має бути направлена методична робота – один з важелів управління освітнім процесом, спрямована на виховання в учителів вимогливості до своєї праці, бажання знаходити раціональні методи навчання й виховання. Внутрішньошкільна методична робота спрямована на розвиток професійної компетентності, виявлення творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, роботу в нових умовах, залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Методична робота становить цілісну систему взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення професійного рівня всього педагогічного колективу. На розвиток ініціативи і творчості кожного учителя зокрема і загалом – на підвищення результативності освітнього процесу, досягнення оптимальних результатів у навчанні та вихованні.

Педагогічний колективШумського НВК у 2021-2026 навчальному році працюватиме над науково-методичною проблемою:

«Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства».

Мета: створення психолого-педагогічних умов для формуванняінноваційногоосвітнього середовища на основі педагогіки партнерства.

Завдання:

1.Визначити вихідні науково-методичні умови роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою.

2.Визначити психолого-педагогічні умови оптимального творчого розвитку здобувачів освіти на основі педагогіки партнерства в умовах формування інноваційного середовищана уроках та в позаурочній діяльності.

3.Розробити та впровадити методичну систему розвитку творчої діяльності здобувачів освіти, в основі якої – сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають їх до активної, ініціативної, креативної та самостійної пізнавальної діяльності.

4. Забезпечити умови для розвитку творчої особистості дитини.

5.Сприяти позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності як основи формування життєвих компетентностей.

6. Забезпечити досягнення певного стандарту освіти.

7.Забезпечити психологічну підтримку управлінського та освітнього процесів у школі.

8. Розробити і впровадити нові форми і методи взаємодії у системі батьки – школа, школа – громадськість для збільшення ефективності педагогічного впливу.

9.Розробити критерії оцінювання ефективності роботи над науково-методичною проблемою.

10. Проаналізувати ефективність проведеної роботи з точки зору реалізації отриманих знань у практику діяльності вчителів школи і педагогічного колективу в цілому.

Кiлькiсть переглядiв: 11